Terug

 • Levering 1 á 3 werkdagen
 • Niet de snelste, wel de voordeligste
 • Bezorging vanaf € 2,95

Algemene voorwaarden - zakelijk

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van "PartyCorner.nl" is bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden - Zakelijk klanten van toepassing. Deze voorwaarden zakelijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 60982608 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een aankoop houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden zakelijk aanvaardt.
 3. Van het in deze voorwaarden zakelijk bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden zakelijk en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van "PartyCorner.nl" worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door "PartyCorner.nl" ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 - Aanbiedingen / Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van "PartyCorner" zijn vrijblijvend en "PartyCorner" behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door "PartyCorner". "PartyCorner" is gerechtigd verkoop te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een aankoop niet wordt geaccepteerd, deelt "PartyCorner" dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3 - Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 3. Betaling kan geschieden per contante betaling, PIN, iDEAL, Creditcard, overschrijving, PayPal of onder rembours (bij ontvangst). Bij betaling per overschrijving geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van "PartyCorner".
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 7% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door "PartyCorner" bent u een bedrag van maximaal veertig euro (€ 40,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien "PartyCorner" haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van "PartyCorner" om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is "PartyCorner" gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 6. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door "PartyCorner".

Artikel 4 - Levering

 1. De door "PartyCorner" opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan "PartyCorner" verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door "PartyCorner" geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. "PartyCorner" garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7 - Reclames en aansprakelijkheid

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u "PartyCorner" daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 2. Indien is aangetoond dat de producten niet in redelijkerwijze aan de overeenkomst beantwoorden, heeft "PartyCorner" de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, en uw order waarde niet hoger is dan €200,- (exclusief btw, en eventuele transport kosten) of u niet meer dan 25 stuks van één artikel heeft besteld, heeft u het recht het product binnen veertrien (14) werkdagen na aflevering aan "PartyCorner" te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
 4. Speciaal door "PartyCorner" voor u of uw bedrijf vervaardigde producten zoals bedrukte ballonnen, bedrukte T-shirts, ballondecoraties en verbruiksartikelen zoals helium(wegwerp)tanks kunnen nimmer geretourneerd worden.

Artikel 8 - Bestellingen / Communicatie

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en "PartyCorner", dan wel tussen "PartyCorner" en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en "PartyCorner", is "PartyCorner" niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van "PartyCorner".

Artikel 9 - Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft "PartyCorner" ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat "PartyCorner" gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan "PartyCorner" kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10 - Diversen

 1. Indien u aan "PartyCorner" opgave doet van een adres, is "PartyCorner" gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan "PartyCorner" opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door "PartyCorner" gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat "PartyCorner" deze voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met "PartyCorner" in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door "PartyCorner" Vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. "PartyCorner" is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

 

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  Partycorner.nl 4,21 / 5 - 110 Reviews @ Trusted Shops
  Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »